Helpdesk

Korisnička podrška

Trudimo se pratiti poslovni korak naših korisnika, omogućiti im da ne zaostaju za poslovnim svijetom te da uvijek mogu dobiti informaciju u pravo vrijeme.

Help Desk (za registrirane korisnike)


live_1.png